روزی...

روزی می رسد که هر صبح

با لبخند تو بیدار می شوم

و ...

هر شب

با بوسه ی تو میخوابم...

آن روز هر زمان که میخواهد باشد

فقط باشد!

/ 2 نظر / 26 بازدید
.شهاب

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است... ه.ا.سایه